w koszyku: 0 | 0,00 zł

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania ze Sklepu Retro Me, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora oraz Kupujących. Każdy Użytkownik może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu.

Definicje


SKLEP - sklep internetowy Retro Me zajmujący się sprzedażą Towarów funkcjonujący pod adresem internetowym www.retrome.pl oraz pod adresem email : info@retrome.pl, prowadzony przez Administratora.
ADMINISTRATOR: firma Retro Me Monika Osiej-Jancewicz zarejestrowana w Polsce, 04-338 Warszawa, ul.Boremlowska 43/47 lok 24 NIP:527-136-85-07,
regon:140924796 , numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy: 445851.
TOWAR - rzecz, która może być przedmiotem sprzedaży w Sklepie. Przedmiotem sprzedaży w Sklepie jest odzież damska.
KUPUJĄCY - Użytkownik dokonujący zakupu Towaru w Sklepie.
UŻYTKOWNIK - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych,
pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Sklep.
SPRZEDAŻ - procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Wynikiem sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie - zwanym Kupującym, a Sprzedającym.

 

ZAWARCIE UMOWY KUPNA SPRZEDAŻY

Wszystkie towary dostępne w sklepie są nowe. Kupujący składa zamówienie na dany Towar na stronie internetowej Sklepu Retro Me, www.retrome.pl. W wyjątkowych przypadkach takich jak m.in. niesprawne działanie witryny i brak możliwości dokonania zamówienia za jego pośrednictwem, złożenie zamówienia może zostać przyjęte przez Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Sklepu, info@retrome.pl.

Klient z Polski może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przy odbiorze
- przelewem bankowym na konto sklepu.

Użytkownik zobowiązuje się nie składać ze swojego konta zamówień w sposób lekkomyślny, omyłkowo lub z przepisami polskiego prawa. Umowa zostaje zawarta w momencie powiadomienia Kupującego wiadomością email o sposobie finalizacji umowy. Dodatkowo informacje o sposobie finalizacji umowy Kupujący może uzyskać po zalogowaniu na swoje Konto w Sklepie. Kupujący jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony Towar nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Wpłaty za Towar są dokonywane na konto bankowe Sklepu. Mozliwa jest przesyłka zamówionego Towaru w opcjii za pobraniem. W uzasadnionych przypadkach Kupujący powinien kontaktować się z Administratorem Sklepu. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Kupującego Sklep Retro Me może odstąpić od umowy sprzedaży.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, opisów towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzanie nowych towarów do oferty sklepu. W chwili złożenia zamówienia przez klienta cena podana przy towarze jest wiążąca i nie ulegnie zmianie.

 

CENY

Wszystkie ceny są cenami brutto, w polskich złotych i nie zawierają kosztu przesyłki.

 

OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO


Sprzedający wystawiając Towar do sprzedaży, dysponuje Towarem i jest go w stanie wysłać do Kupującego w terminie określonym w opisie Towaru. W przypadku gdy Sprzedający otrzymał powiadomienie o wysyłce kilku Towarów do jednego, tego samego Kupującego, Towary będzie wysłany jedną przesyłką (chyba, że Kupujący zwróci sie z prośbą o wysyłkę do kilku miejsc). Sprzedający ma obowiązek dołożyć wszelkich starań aby doprowadzić do sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży.

 

ZADATEK


Na zlecenie wykonania Towaru na specjalne zamówienie, Sklep może zwrócić się do Kupującego z prośbą o wpłacenie zadatku na poczet wykonanego zlecenia. Zadatek może stanowić dowolny procent wartości Towaru. Po wykonaniu zlecenia przez Sklep, w celu sfinalizowania transakcji, Kupujący winien wpłacić pozostałą należność powstałą z różnicy pomiędzy ceną Towaru, a wartością wpłaconego wcześniej zadatku.

ZWROTY


Kupujący ma 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny.  Termin ten liczy się od dnia odebrania przesyłki przez Kupującego. Zwrotowi nie podlega Towar wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np.szycie na miarę, szycie na indywidualne zamowienie). W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący musi skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail informując o fakcie odstąpienia. Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora, Kupujący musi przesłać zwracany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem). Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot Towaru Sprzedającemu w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Formularz oswiadczenia dostepny tu: Administrator w imieniu Sklepu zobowiązuje się zwrócić Kupującemu, w przeciągu 14 dni, zapłaconą cenę Towaru i koszt przesyłki (równy najtańszej dostępnej formie dostawy) po otrzymaniu Towaru przez Sklep.


KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
- pisemnej na adres: Retro Me Monika Osiej -Jancewicz, 04-338 Warszawa, ul.Boremlowska 43/47 lok 24
- mailowej (adres:info@retrome.pl)
Reklamację można złożyć mailem, lub składając oświadczenie na piśmie. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się z Administratorem (wysyłając wiadomość e-mail zawierającą imię i nazwisko Kupującego, nazwę Towaru i dokładny opis wady). W przypadku nabycia wadliwego Towaru, kupujący może zdecydować, czy woli obniżenie jego ceny, czy odstąpienie od umowy. W przypadku odstapienia od umowy kupna Kupujący musi przesłać reklamowany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem) wraz z dokładnym opisem wady za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka polecona, priorytetowa). Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Sklep zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Towaru (wraz z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej) albo zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru lub obnizkę ceny. Zwrot należności odbywa się jako przelew na konto bankowe podane przez Kupującego. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Towar, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru.

Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika lub podany w pismie reklamacyjnym.

Kupujący może złożyć  reklamację na podstawie rękojmi. Kupujący ma 2 lata na reklamację towaru. Rękojmia: odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego za wady fizyczne oraz prawne towaru.

GWARANCJA

Sprzedający udziela gwarancji na okres 1 roku od daty sprzedaży.

 
   

USZKODZENIE TOWARU W TRAKCIE TRANSPORTUW przypadku uszkodzeń przesyłek w transporcie odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym e-mailem Administratora.

 

ZMIANY REGULAMINU

 
Sklep Retro Me zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i wprowadzenia nowych lub innych warunków użytkowania. O zmianach Użytkownik będzie poinformowany, zaczną one obowiązywać dopiero po ich zaakceptowaniu. W przypadku gdyby Użytkownik ich nie zaakceptował, Sklep Retro Me może wypowiedzieć umowę o korzystanie z usług Sklepu.

 

SPORY


Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.


Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

 

Najbardziej aktualna wersja Regulaminu jest zapisana na stronie Sklepu Retro Me oraz ogólnie dostępna. To samo dotyczy wcześniejszych wersji Regulaminu, które jednak nie są starsze niż dwa lata.

Wczesniejsza wersja Regulaminu

Postanowienia Ogólne

1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy retrome.pl reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem".
2. Właścicielem sklepu retrome.pl jest firma Retro Me Monika Osiej -Jancewicz, 04-338 Warszawa, ul.Boremlowska 43/47 lok 24 NIP:527-136-85-07,
regon:140924796 , numer wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy: 445851, rachunek bankowy:
mbank, numer rachunku: 20 1140 20 04 0000 3602 4651 8225

Procedura Składania Zamówień
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
4. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę www.retrome.pl/sklep . Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po jego złożeniu.
5. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i nie zawierają kosztu przesyłki.
6. Klient może anulować zamówienie lub wprowadzać zmiany do momentu jego wysłania pod adresem: info@retrome.pl
6. Klient z Polski może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przy odbiorze
- przelewem bankowym na konto sklepu

7. Dane osobowe zawarte w formularzach przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, opisów towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzanie nowych towarów do oferty sklepu. W chwili złożenia zamówienia przez klienta cena podana przy towarze jest wiążąca i nie ulegnie zmianie.

Reklamacje i Zwroty
9. Reklamacje
Wszystkie towary dostępne w sklepie są nowe.
Sprzedawca uwzględnia reklamacje klientów w przypadku niezgodności z umową towaru konsumpcyjnego w chwili jego wydania na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Towar konsumpcyjny to rzecz ruchoma nabywana przez osobę fizyczną w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
Reklamowany towar powinien być wysłany na adres: Retro Me, 04-338 Warszawa, ul.Boremlowska 43/47 lok 24. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko po sporządzeniu protokołu szkody w obecności kuriera.
10. Zwroty
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu dziesięciu dni od daty odebrania przesyłki.
Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie
Każdy towar musi być nieużywany, z oryginalnymi metkami i oznaczeniami, zapakowany w bezpieczny sposób.
Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Pieniądze zwracane są w terminie 7 dni roboczych. W przypadku braku informacji w odesłanej paczce, zwrot dokonany będzie po wyjaśnieniu sytuacji i nie przekroczy 15 dni roboczych.
W przypadku zwrotu w celu wymiany na inny produkt prosimy o wcześniejszą informację na adres info@retrome.pl oraz wypełnienie i dołączenie formularza zwrotnego do przesyłki. Formularz

Zwrotowi nie podlega Towar wykonany na zamówienie indywidualne oraz w którym na życzenie Kupującego dokonano zmiany materiałów, z których został wykonany Towar lub rozmiaru.


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000r. (Dz. U. nr 22 poz.271).