w koszyku: 0 | 0,00 z│

Regulamin

Niniejszy Regulamin okre┬Âla warunki funkcjonowania i korzystania ze Sklepu Retro Me, prawa i obowi┬▒zki oraz zakres odpowiedzialno┬Âci Administratora oraz Kupuj┬▒cych. Ka┬┐dy U┬┐ytkownik mo┬┐e podejmowa├Ž dalsze czynno┬Âci po uprzednim wyra┬┐eniu zgody i akceptacji wszystkich postanowie├▒ regulaminu.

Definicje


SKLEP - sklep internetowy Retro Me zajmuj┬▒cy si├¬ sprzeda┬┐┬▒ Towarów funkcjonuj┬▒cy pod adresem internetowym www.retrome.pl oraz pod adresem email : info@retrome.pl, prowadzony przez Administratora.
ADMINISTRATOR: firma Retro Me Monika Osiej-Jancewicz zarejestrowana w Polsce, 04-338 Warszawa, ul.Boremlowska 43/47 lok 24 NIP:527-136-85-07,
regon:140924796 , numer wpisu do ewidencji dzia┬│alno┬Âci gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta sto┬│ecznego Warszawy: 445851.
TOWAR - rzecz, która mo┬┐e by├Ž przedmiotem sprzeda┬┐y w Sklepie. Przedmiotem sprzeda┬┐y w Sklepie jest odzie┬┐ damska.
KUPUJ¡CY - U¿ytkownik dokonuj±cy zakupu Towaru w Sklepie.
U┬»YTKOWNIK - pe┬│noletnia osoba fizyczna posiadaj┬▒ca pe┬│n┬▒ zdolno┬Â├Ž do czynno┬Âci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadaj┬▒ca osobowo┬Âci prawnej, jak równie┬┐ osoba ma┬│oletnia i/lub nie posiadaj┬▒ca pe┬│nej zdolno┬Âci do czynno┬Âci prawnych,
pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która po przej┬Âciu procedury rejestracyjnej posiada dost├¬p do us┬│ug oferowanych przez Sklep.
SPRZEDA┬» - procedura prowadz┬▒ca do zawarcia umowy kupna - sprzeda┬┐y. Wynikiem sprzeda┬┐y jest wy┬│onienie nabywcy na warunkach okre┬Âlonych w niniejszym Regulaminie. Sprzeda┬┐ odbywa si├¬ poprzez sie├Ž internet w formie umowy zawieranej na odleg┬│o┬Â├Ž, pomi├¬dzy sk┬│adaj┬▒cym zamówienie - zwanym Kupuj┬▒cym, a Sprzedaj┬▒cym.

 

ZAWARCIE UMOWY KUPNA SPRZEDA¯Y

Wszystkie towary dost├¬pne w sklepie s┬▒ nowe. Kupuj┬▒cy sk┬│ada zamówienie na dany Towar na stronie internetowej Sklepu Retro Me, www.retrome.pl. W wyj┬▒tkowych przypadkach takich jak m.in. niesprawne dzia┬│anie witryny i brak mo┬┐liwo┬Âci dokonania zamówienia za jego po┬Ârednictwem, z┬│o┬┐enie zamówienia mo┬┐e zosta├Ž przyj├¬te przez Administratora za po┬Ârednictwem wiadomo┬Âci e-mail wys┬│anej na adres e-mail Sklepu, info@retrome.pl.

Klient z Polski mo┬┐e wybra├Ž nast├¬puj┬▒ce formy p┬│atno┬Âci za zamówione towary:
- przy odbiorze
- przelewem bankowym na konto sklepu.

U┬┐ytkownik zobowi┬▒zuje si├¬ nie sk┬│ada├Ž ze swojego konta zamówie├▒ w sposób lekkomy┬Âlny, omy┬│kowo lub z przepisami polskiego prawa. Umowa zostaje zawarta w momencie powiadomienia Kupuj┬▒cego wiadomo┬Âci┬▒ email o sposobie finalizacji umowy. Dodatkowo informacje o sposobie finalizacji umowy Kupuj┬▒cy mo┬┐e uzyska├Ž po zalogowaniu na swoje Konto w Sklepie. Kupuj┬▒cy jest zobowi┬▒zany uregulowa├Ž nale┬┐no┬Â├Ž za zakupiony Towar nie pó┬╝niej ni┬┐ w terminie pi├¬ciu dni roboczych od daty z┬│o┬┐enia zamówienia. Wp┬│aty za Towar s┬▒ dokonywane na konto bankowe Sklepu. Mozliwa jest przesy┬│ka zamówionego Towaru w opcjii za pobraniem. W uzasadnionych przypadkach Kupuj┬▒cy powinien kontaktowa├Ž si├¬ z Administratorem Sklepu. W przypadku podania nieprawdziwych, niepe┬│nych lub b┬│├¬dnych danych przez Kupuj┬▒cego Sklep Retro Me mo┬┐e odst┬▒pi├Ž od umowy sprzeda┬┐y.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, opisów towarów znajduj┬▒cych si├¬ w ofercie oraz wprowadzanie nowych towarów do oferty sklepu. W chwili z┬│o┬┐enia zamówienia przez klienta cena podana przy towarze jest wi┬▒┬┐┬▒ca i nie ulegnie zmianie.

 

CENY

Wszystkie ceny s┬▒ cenami brutto, w polskich z┬│otych i nie zawieraj┬▒ kosztu przesy┬│ki.

 

OBOWI¡ZKI SPRZEDAJ¡CEGO


Sprzedaj┬▒cy wystawiaj┬▒c Towar do sprzeda┬┐y, dysponuje Towarem i jest go w stanie wys┬│a├Ž do Kupuj┬▒cego w terminie okre┬Âlonym w opisie Towaru. W przypadku gdy Sprzedaj┬▒cy otrzyma┬│ powiadomienie o wysy┬│ce kilku Towarów do jednego, tego samego Kupuj┬▒cego, Towary b├¬dzie wys┬│any jedn┬▒ przesy┬│k┬▒ (chyba, ┬┐e Kupuj┬▒cy zwróci sie z pro┬Âb┬▒ o wysy┬│k├¬ do kilku miejsc). Sprzedaj┬▒cy ma obowi┬▒zek do┬│o┬┐y├Ž wszelkich stara├▒ aby doprowadzi├Ž do sfinalizowania transakcji kupna-sprzeda┬┐y.

 

ZADATEK


Na zlecenie wykonania Towaru na specjalne zamówienie, Sklep mo┬┐e zwróci├Ž si├¬ do Kupuj┬▒cego z pro┬Âb┬▒ o wp┬│acenie zadatku na poczet wykonanego zlecenia. Zadatek mo┬┐e stanowi├Ž dowolny procent warto┬Âci Towaru. Po wykonaniu zlecenia przez Sklep, w celu sfinalizowania transakcji, Kupuj┬▒cy winien wp┬│aci├Ž pozosta┬│┬▒ nale┬┐no┬Â├Ž powsta┬│┬▒ z ró┬┐nicy pomi├¬dzy cen┬▒ Towaru, a warto┬Âci┬▒ wp┬│aconego wcze┬Âniej zadatku.

ZWROTY


Kupuj┬▒cy ma 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny.  Termin ten liczy si├¬ od dnia odebrania przesy┬│ki przez Kupuj┬▒cego. Zwrotowi nie podlega Towar wyprodukowany wed┬│ug specyfikacji Kupuj┬▒cego lub s┬│u┬┐┬▒cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np.szycie na miar├¬, szycie na indywidualne zamowienie). W celu wykonania prawa odst┬▒pienia Kupuj┬▒cy musi skontaktowa├Ž si├¬ z Administratorem wysy┬│aj┬▒c wiadomo┬Â├Ž e-mail informuj┬▒c o fakcie odst┬▒pienia. Nast├¬pnie po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora, Kupuj┬▒cy musi przes┬│a├Ž zwracany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem). Prawo odst┬▒pienia Kupuj┬▒cy wykonuje poprzez zwrot Towaru Sprzedaj┬▒cemu w stanie nienaruszonym, nie posiadaj┬▒cym ┬Âladów u┬┐ytkowania, wraz z pisemnym o┬Âwiadczeniem o odst┬▒pieniu od umowy. Formularz oswiadczenia dostepny tu: Administrator w imieniu Sklepu zobowi┬▒zuje si├¬ zwróci├Ž Kupuj┬▒cemu, w przeci┬▒gu 14 dni, zap┬│acon┬▒ cen├¬ Towaru i koszt przesy┬│ki (równy najta├▒szej dost├¬pnej formie dostawy) po otrzymaniu Towaru przez Sklep.


KONTAKT I POST├ŐPOWANIE REKLAMACYJNE


U┬┐ytkownik mo┬┐e kontaktowa├Ž si├¬ z Administratorem w sprawie us┬│ug ┬Âwiadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
- pisemnej na adres: Retro Me Monika Osiej -Jancewicz, 04-338 Warszawa, ul.Boremlowska 43/47 lok 24
- mailowej (adres:info@retrome.pl)
Reklamacj├¬ mo┬┐na z┬│o┬┐y├Ž mailem, lub sk┬│adaj┬▒c o┬Âwiadczenie na pi┬Âmie. Je┬┐eli podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj┬▒ uzupe┬│nienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci si├¬ do sk┬│adaj┬▒cego reklamacj├¬ o jej uzupe┬│nienie we wskazanym zakresie. Je┬┐eli po otrzymaniu Towaru Kupuj┬▒cy stwierdzi w nim wady powinien niezw┬│ocznie skontaktowa├Ž si├¬ z Administratorem (wysy┬│aj┬▒c wiadomo┬Â├Ž e-mail zawieraj┬▒c┬▒ imi├¬ i nazwisko Kupuj┬▒cego, nazw├¬ Towaru i dok┬│adny opis wady). W przypadku nabycia wadliwego Towaru, kupuj┬▒cy mo┬┐e zdecydowa├Ž, czy woli obni┬┐enie jego ceny, czy odst┬▒pienie od umowy. W przypadku odstapienia od umowy kupna Kupuj┬▒cy musi przes┬│a├Ž reklamowany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem) wraz z dok┬│adnym opisem wady za po┬Ârednictwem Poczty Polskiej (przesy┬│ka polecona, priorytetowa). Wszelkie reklamacje rozpatrywane s┬▒ w przeci┬▒gu 14 dni od ich wp┬│yni├¬cia. Sklep zobowi┬▒zuje si├¬ zwróci├Ž Kupuj┬▒cemu równowarto┬Â├Ž ceny Towaru (wraz z kosztem wysy┬│ki i kosztem wysy┬│ki zwrotnej) albo zaoferuje mu inne, dost├¬pne w sklepie Towary do wyboru lub obnizk├¬ ceny. Zwrot nale┬┐no┬Âci odbywa si├¬ jako przelew na konto bankowe podane przez Kupuj┬▒cego. Reklamacje dotycz┬▒ce ró┬┐nicy w wygl┬▒dzie Towaru zamówionego z otrzymanymi, które wynikaj┬▒ z ró┬┐nicy w ustawieniu parametrów monitora Kupuj┬▒cego, w szczególno┬Âci ró┬┐nicy w barwach i odcieniach materia┬│ów, z których zosta┬│ wykonany Towar, nie stanowi┬▒ podstawy do reklamacji Towaru.

Administrator rozpoznaje reklamacjê w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawid³owej postaci. Odpowied¼ na reklamacjê wysy³ana jest wy³±cznie na adres e-mail przypisany do konta danego U¿ytkownika lub podany w pismie reklamacyjnym.

Kupuj┬▒cy mo┬┐e z┬│o┬┐y├Ž  reklamacj├¬ na podstawie r├¬kojmi. Kupuj┬▒cy ma 2 lata na reklamacj├¬ towaru. R├¬kojmia: odpowiedzialno┬Â├Ž Sprzedaj┬▒cego wobec Kupuj┬▒cego za wady fizyczne oraz prawne towaru.

GWARANCJA

Sprzedaj┬▒cy udziela gwarancji na okres 1 roku od daty sprzeda┬┐y.

 
   

USZKODZENIE TOWARU W TRAKCIE TRANSPORTUW przypadku uszkodze├▒ przesy┬│ek w transporcie odbiorca zobowi┬▒zany jest niezw┬│ocznie powiadomi├Ž o tym e-mailem Administratora.

 

ZMIANY REGULAMINU

 
Sklep Retro Me zastrzega sobie w ka┬┐dej chwili prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i wprowadzenia nowych lub innych warunków u┬┐ytkowania. O zmianach U┬┐ytkownik b├¬dzie poinformowany, zaczn┬▒ one obowi┬▒zywa├Ž dopiero po ich zaakceptowaniu. W przypadku gdyby U┬┐ytkownik ich nie zaakceptowa┬│, Sklep Retro Me mo┬┐e wypowiedzie├Ž umow├¬ o korzystanie z us┬│ug Sklepu.

 

SPORY


Wszelkie spory zwi┬▒zane z us┬│ugami ┬Âwiadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu b├¬d┬▒ rozstrzygane przez polskie s┬▒dy powszechne. U┬┐ytkownik b├¬d┬▒cy konsumentem ma mo┬┐liwo┬Â├Ž skorzystania z pozas┬▒dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze├▒ przed Sta┬│ym Polubownym S┬▒dem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.


Je¿eli jedno z postanowieñ niniejszego Regulaminu uznane zostanie za niewa¿ne lub niemo¿liwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozosta³e postanowienia bêd± wa¿ne i pozostan± w mocy.

 

Najbardziej aktualna wersja Regulaminu jest zapisana na stronie Sklepu Retro Me oraz ogólnie dost├¬pna. To samo dotyczy wcze┬Âniejszych wersji Regulaminu, które jednak nie s┬▒ starsze ni┬┐ dwa lata.

Wczesniejsza wersja Regulaminu

Postanowienia Ogólne

1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy retrome.pl reguluje poni┬┐szy dokument, zwany w dalszej cz├¬┬Âci "Regulaminem".
2. W┬│a┬Âcicielem sklepu retrome.pl jest firma Retro Me Monika Osiej -Jancewicz, 04-338 Warszawa, ul.Boremlowska 43/47 lok 24 NIP:527-136-85-07,
regon:140924796 , numer wpisu do ewidencji
dzia┬│alno┬Âci gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta sto┬│ecznego Warszawy: 445851, rachunek bankowy:
mbank, numer rachunku: 20 1140 20 04 0000 3602 4651 8225

Procedura Sk┬│adania Zamówie├▒
3. Sklep internetowy prowadzi sprzeda┬┐ towarów za po┬Ârednictwem sieci Internet.
4. Zamówienia przyjmowane s┬▒ wy┬│┬▒cznie przez stron├¬ www.retrome.pl/sklep . Po z┬│o┬┐eniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informacj├¬ o jego przyj├¬ciu. Realizacja zamówienia rozpoczyna si├¬ po jego z┬│o┬┐eniu.
5. Wszystkie ceny podane s┬▒ w polskich z┬│otych i nie zawieraj┬▒ kosztu przesy┬│ki.
6. Klient mo┬┐e anulowa├Ž zamówienie lub wprowadza├Ž zmiany do momentu jego wys┬│ania pod adresem: info@retrome.pl
6. Klient z Polski mo┬┐e wybra├Ž nast├¬puj┬▒ce formy p┬│atno┬Âci za zamówione towary:
- przy odbiorze
- przelewem bankowym na konto sklepu

7. Dane osobowe zawarte w formularzach przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez u┬┐ytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególno┬Âci w zgodzie z ustaw┬▒ o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pó┬╝niejszymi zmianami).
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, opisów towarów znajduj┬▒cych si├¬ w ofercie oraz wprowadzanie nowych towarów do oferty sklepu. W chwili z┬│o┬┐enia zamówienia przez klienta cena podana przy towarze jest wi┬▒┬┐┬▒ca i nie ulegnie zmianie.

Reklamacje i Zwroty
9. Reklamacje
Wszystkie towary dostêpne w sklepie s± nowe.
Sprzedawca uwzgl├¬dnia reklamacje klientów w przypadku niezgodno┬Âci z umow┬▒ towaru konsumpcyjnego w chwili jego wydania na zasadach okre┬Âlonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda┬┐y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Towar konsumpcyjny to rzecz ruchoma nabywana przez osob├¬ fizyczn┬▒ w celu niezwi┬▒zanym z dzia┬│alno┬Âci┬▒ gospodarcz┬▒.
Reklamowany towar powinien by├Ž wys┬│any na adres: Retro Me, 04-338 Warszawa, ul.Boremlowska 43/47 lok 24. Koszty, zwi┬▒zane z odes┬│aniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesy┬│ki i rozpatrzeniu reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pe┬│nowarto┬Âciowy, a je┬Âli b├¬dzie to ju┬┐ niemo┬┐liwe (na przyk┬│ad z powodu wyczerpania nak┬│adu), sklep zwróci nabywcy równowarto┬Â├Ž ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dost├¬pne w sklepie towary do wyboru.
Reklamacje dotycz┬▒ce uszkodze├▒ mechanicznych powsta┬│ych podczas transportu b├¬d┬▒ rozpatrywane tylko po sporz┬▒dzeniu protoko┬│u szkody w obecno┬Âci kuriera.
10. Zwroty
Zgodnie z Ustaw┬▒ z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno┬Âci za szkod├¬ wyrz┬▒dzon┬▒ przez produkt niebezpieczny" klient mo┬┐e zrezygnowa├Ž z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ci┬▒gu dziesi├¬ciu dni od daty odebrania przesy┬│ki.
Aby odst┬▒pi├Ž od umowy zawartej na odleg┬│o┬Â├Ž klient zobowi┬▒zany jest z┬│o┬┐y├Ž pisemne o┬Âwiadczenie o odst┬▒pieniu od umowy. O┬Âwiadczenie
Ka┬┐dy towar musi by├Ž nieu┬┐ywany, z oryginalnymi metkami i oznaczeniami, zapakowany w bezpieczny sposób.
Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieni┬▒dze zostan┬▒ zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Koszt dostawy i odes┬│ania towaru nie podlega zwrotowi. Pieni┬▒dze zwracane s┬▒ w terminie 7 dni roboczych. W przypadku braku informacji w odes┬│anej paczce, zwrot dokonany b├¬dzie po wyja┬Ânieniu sytuacji i nie przekroczy 15 dni roboczych.
W przypadku zwrotu w celu wymiany na inny produkt prosimy o wcze┬Âniejsz┬▒ informacj├¬ na adres info@retrome.pl oraz wype┬│nienie i do┬│┬▒czenie formularza zwrotnego do przesy┬│ki. Formularz

Zwrotowi nie podlega Towar wykonany na zamówienie indywidualne oraz w którym na ┬┐yczenie Kupuj┬▒cego dokonano zmiany materia┬│ów, z których zosta┬│ wykonany Towar lub rozmiaru.


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowi┬▒zuj┬▒ przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialno┬Âci za szkod├¬ wyrz┬▒dzon┬▒ przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000r. (Dz. U. nr 22 poz.271).