w koszyku: 0 | 0,00 z│

Polityka Prywatno┬Âci

 Polityka prywatno┬Âci

Korzystaj┬▒c ze sklepu Retro Me akceptuj┬▒ Pa├▒stwo znajduj┬▒ce si├¬ poni┬┐ej zasady naszej Polityki Prywatno┬Âci.

Cookies (ciasteczka)

Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. "ciasteczka") stanowi┬▒ce dane informatyczne, w szczególno┬Âci pliki tekstowe, które przechowywane s┬▒ w urz┬▒dzeniu ko├▒cowym u┬┐ytkownika Sklepu. Cookies zazwyczaj zawieraj┬▒ nazw├¬ domeny sklepu internetowego, z którego pochodz┬▒, czas przechowywania ich na urz┬▒dzeniu ko├▒cowym oraz unikalny numer do zapami├¬tania informacji o U┬┐ytkownikach. Nie zawieraj┬▒ one danych osobowych ani kontaktowych.


Pliki cookies u┬┐ywane s┬▒ w celu:

- uwierzytelniania, w tym identyfikacji zalogowanego u┬┐ytkownika,
- weryfikacji i rozwoju swojej oferty i us┬│ug,
- udost├¬pniania spersonalizowanych ┬Âwiadcze├▒ na rzecz U┬┐ytkowników,
- tworzenia statystyk dla potrzeb Administratora, w tym w ramach wspó┬│pracy z zewn├¬trznymi podmiotami
- na potrzeby serwisu spo┬│eczno┬Âciowego Facebook. U┬┐ywaj┬▒c przycisku Lubi├¬, u┬┐ytkownik loguje si├¬ w serwisie Facebook, w którym obowi┬▒zuj┬▒ zasady ochrony prywatno┬Âci firmy Facebook. Z zasadami tymi mo┬┐na zapozna├Ž si├¬ http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
- stosowania reklam displayowych w oparciu o Google Analytics w zakresie us┬│ugi remarketingu.
- stosowania reklam displayowych w oparciu o RTB HOUSE w zakresie us┬│ugi remarketingu.

Kupuj┬▒cy wyra┬┐a zgod├¬ na umieszczenie plików cookies na jego urz┬▒dzeniu ko├▒cowym.

Istnieje mo┬┐liwo┬Â├Ž zablokowania zbierania tych informacji poprzez wy┬│┬▒czenie plików cookie w ustawieniach przegl┬▒darki internetowej u┬┐ytkownika. Usuni├¬cie plików cookies przez U┬┐ytkownika mo┬┐e powodowa├Ž prezentowanie odmiennej tre┬Âci U┬┐ytkownikowi, jak równie┬┐ doprowadzi├Ž do utraty mo┬┐liwo┬Âci korzystania z niektórych funkcji Sklepu.

Dane osobowe

W czasie korzystania ze sklepu nale┬┐┬▒cego do Retro Me mog┬▒ Pa├▒stwo zosta├Ž poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wype┬│nienie formularza lub w inny sposób. Nigdy nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, nigdy te┬┐ nie wykorzystujemy ich do innych celów ni┬┐ te bezpo┬Ârednio zwi┬▒zane ze sklepem, czyli realizacji zamówie├▒ lub wysy┬│ania newslettera. Wszystkie podane informacje mo┬┐na w ka┬┐dej chwili zmieni├Ž lub usun┬▒├Ž.

W momencie sk┬│adania zamówienia/rejestracji b├¬dziemy Ci├¬ prosi├Ž o podanie:

  • imienia i nazwiska oraz pe┬│nego adresu
  • Twojego adresu e-mail
  • numeru telefonu
  • loginu i has┬│a

Wszystkie te dane b├¬d┬▒ wykorzystywane w celu potwierdzenia zamówienia, wys┬│ania produktów oraz kontaktowania si├¬ w celu realizacji zamówienia.

Firma Rretro Me zobowi±zuje siê do ochrony danych osobowych, w oparciu o ustawê, z dnia 29 sierpnia 1997, O ochronie danych osobowych. (Dz. u. nr 133 poz. 883). Zgodnie z t± ustaw± klienci firmy Retro Me maj± prawo do wgl±du w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia ¿±dania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Konto sklepowe

W celu z┬│o┬┐enia zamówienia poprzez sklep internetowy Retro Me, musz┬▒ Pa├▒stwo za┬│o┬┐y├Ž konto, do którego zostan┬▒ przypisane wszystkie Pa├▒stwa zamówienia. Podane dane nie s┬▒ udost├¬pniane osobom niepowo┬│anym, wykorzystywane s┬▒ jedynie do celów bezpo┬Ârednio zwi┬▒zanych z dzia┬│alno┬Âci┬▒ sklepu.

Bezpiecze├▒stwo

Powierzone firmie Retro Me w┬│a┬Âcicielowi Sklepu retrome.pl dane osobowe s┬▒ przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpiecze├▒ zgodnych z wymaganiami okre┬Âlonymi w obowi┬▒zuj┬▒cych przepisach prawa:
Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z pó┬╝n. zm.)
Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o ┬Âwiadczeniu us┬│ug drog┬▒ elektroniczn┬▒ (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z pó┬╝n. zm.)
Rozporz┬▒dzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewn├¬trznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiada├Ž urz┬▒dzenia i systemy informatyczne s┬│u┬┐┬▒ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Dane osobowe, które Klient podaje przy wype┬│nianiu formularza zamówienia s┬▒ szyfrowane za pomoc┬▒ protoko┬│u SSL. Dane te przechowujemy w bazie, aby u┬│atwi├Ž Klientom zakupy w przysz┬│o┬Âci. U┬┐ytkownik ma prawo do usuni├¬cia swoich danych osobowych z bazy danych Sklepu, w tym celu obowi┬▒zany jest wys┬│a├Ž na adres email Sklepu stosown┬▒ wiadomo┬Â├Ž.

Dane U┬┐ytkowników mog┬▒ by├Ž udost├¬pniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowi┬▒zuj┬▒cych przepisów prawa, w tym w┬│a┬Âciwym organom wymiaru sprawiedliwo┬Âci. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie po┬│┬▒cze├▒ internetowych w celach technicznych, do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.

Protokó┬│ SSL - standard przesy┬│ania danych w internecie. Protokó┬│ SSL koduje transmisj├¬ danych z komputera do serwera serwisu, w odró┬┐nieniu od zwyk┬│ego przesy┬│ania, zapewniaj┬▒c ochron├¬ stron internetowych oraz poufno┬Â├Ž danych przekazywanych drog┬▒ elektroniczn┬▒.